Dernek Tüzüğümüz

 

 

HARBİYE - 74 KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

                   MADDE 1  : Derneğin Adı ve Merkezi

                   MADDE 2  : Derneğin Amaçları

                   MADDE 3  : Derneğin Yapacağı İşler

                   MADDE 4  : Dernek Üyeliği

                   MADDE 5  : Derneğe Girme

                   MADDE 6  : Üyelikten Çıkma

                   MADDE 7  : Üyelikten Çıkarılma

                   MADDE 8  : Üyeliğin Düşmesi

                   MADDE 9  : Üyenin Hakları

                   MADDE 10: Derneğin Organları

                   MADDE 11: Genel Kurul

                                          Görevleri

                                          Genel Kurulun Toplanması

                                          Toplantıya Çağrı

                                          Toplantı Yeter Sayısı

                                          Toplantının Yapılış Şekli

                                          Toplantıda Görüşülecek Konular

                   MADDE 12: Yönetim Kurulu

                                          Görev ve Yetkileri

                   MADDE 13: Denetleme Kurulu

                                          Görev ve Yetkileri

                   MADDE 14: Onur Kurulu

                   MADDE 15: Dernek Şubeler Açabilir

                   MADDE 16: Üye Aidatları

                   MADDE 17: Derneğin Gelirleri

                   MADDE 18: Taşınmaz Mal Edinme

                   MADDE 19: Tutulacak Defter ve Kayıtları

                                          Üye Kayıt Defteri

                                          Karar Defteri

                                          Gelen ve Giden Evrak Defteri

                                          Gelir ve Gider Defteri

                                          Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri

                                          Demirbaş Defteri

                   MADDE 20: Derneğin Feshi

                   MADDE 21: Tüzük Değişikliği

                   MADDE 22: Geçici Madde

 

MADDE 1 :  DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ                        »

 

Derneğin adı: Harbiye-74 Kültür ve Dayanışma Derneği

Derneğin genel merkezi : Ünitex Nuripaşa Mah. 14 . Sok No:16

Telefon : 558 19 64           Zeytinburnu / İSTANBUL

Dernek şubeler ve lokaller açabilir.

 

MADDE 2 : DERNEĞİN AMAÇLARI                                   »

 

Dernek üyesinin ve yakınlarının ;

 

a.    Sağlık , sosyal ve ekonomik dayanışmasının sağlanması,

 

b. Kültürel gelişmelerini ilerletmek, eğitim ve öğretim noksanlarını tamamlamak, müzik ve benzeri güzel sanatlar konusunda eğitimlerini sağlamak için kurslar ve seminerler düzenlemek.

 

c.   Gerek izleyici olarak gerekse sporcu olarak katılacakları sportif etkinlikler organize etmek

 

d.   Dernekçe yapılacak düzenlemelerle konuk edilebilmelerinin ve zamanlarını olumlu etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak

 

e. Yeni örgütlenmelere öncülük ederek, kooperatifleşme yoluyla konut edinmelerini ve tüketim maddelerini uygun koşullarda almalarını sağlamak.

 

f.   Derneğimiz amaçlarına uygun hareket eden diğer kurum, kuruluş, derneklerle işbirliği yapmak

 

g.  Yurt çapında birbirleriyle irtibat kurmalarını ve benzeri konuları sağlamayı amaçlamak

 

h.   Üyeler arasında sevgi, saygı birlik ve beraberlik tesis etme ve devam ettirmek.

 

MADDE 3 : DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER                       »

 

Yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek üzere dernek ;

 

a.   Üyelerinin gıda, giyim gibi zaruri ihtiyaç maddeleri ile diğer mal ve hizmet temini ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dernek Sandığı da kurabilir.

 

b.   Lokal açar.

 

c.   Kurs ve seminerler düzenler.

 

d.   Eğlence, konser, kermes ve aile toplantıları düzenler.

 

e. Dernek üyeleri arasındaki bilgi alışverişini sağlamak maksadıyla bülten hazırlatıp yayınlar. 

 

ÜYELİK, DERNEĞE GİRME, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA,

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

 

MADDE 4 : DERNEK ÜYELİĞİ                                             »

 

Dernekler Yasası'nın öngördüğü koşullara sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş, kurucu üyelerden en az dört kişinin önermesi koşuluyla herkes derneğe üye olabilir.

 

MADDE 5 : DERNEĞE GİRME                                              »

 

Derneğe üye olmak isteyenler, üye giriş bildirim formunu doldurmak ve dört kurucu üyenin önermesiyle dernek yönetim kuruluna başvuruda bulunulur. Yönetim Kurulu 30 gün içinde başvuruya yazılı olarak cevap vermek zorundadır. Üyelik başvurusu reddedilenlerin genel kurula itiraz hakkı vardır.

 

MADDE 6 : ÜYELİKTEN ÇIKMA                                         »

 

Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak derneğe bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

 

MADDE 7 : ÜYELİKTEN ÇIKARILMA                               »

 

Üyelikten çıkarılmayı gerektiren nedenler şöyle belirlenmiştir,

 

a.   Üyenin dernek amaçlarına aykırı söz ve davranışlarda bulunması

 

b.   Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmakta ve engellemekte olması

 

c.    Yaşayış biçimi, sosyal ve ahlaki seviyesi, dernek amaç ve ilkeleri ile bağdaşmaz kişilikte olanlar, yönetim kurulu ya da dernek üyelerinin yazılı başvurusu üzerine onur kuruluna sevkedilirler. Onur Kurulunun aldığı çıkarma kararına yönetim kurulu uygular. Üye çıkarılma kararına Genel Kurul nezdinde itiraz edebilir. Genel Kurul kararı kesindir.

 

MADDE 8 : ÜYELİĞİN DÜŞMESİ                                         »

 

Aşağıda hallerde üyelik yönetim kurulunca düşürülür.

 

a.    Üyenin ölmesi

 

b.  Üyenin üye olma koşullarını yasal nedenlerle yitirmiş olaması.

 

c.   Üyelik ödentisinin yazışlı bildirime karşın 30 gün içinde ödenmemiş olması.

 

MADDE 9 : ÜYENİN HAKLARI                                            »

 

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Üyenin Genel Kurulda bir ou hakkı vardır.Her üye Genel Kurulda kendisi dışında en çok bir üyeyi temsil edebilir.

 

MADDE 10 : DERNEĞİN ORGANLARI                              »

 

a.    Genel Kurul

b.    Yönetim Kurulu

c.    Denetleme Kurulu

d.    Onur Kurulu

 

MADDE 11 : GENEL KURUL                                                 »

 

Derneğin en yüksek karar, denetim ve yönetim organıdır. Üyeliği yönetim kurulunca kabul edilmiş tüm üyeler Genel Kurul'a katılır.

 

GÖREVLERİ                                                                          »

 

a.    Dernek yönetim, denetleme ve onur kurullarının seçilmesi

 

b.    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

 

c.   Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi.

 

d.    Bütçenin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek kabulu.

 

e.    Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 

f.     Derneğin feshedilmesi

 

g.    Dernekler yasası ve diğer ilgili mevzuatla Genel Kurul'ca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.

 

GENEL KURULUN TOPLANMASI :                                    »

 

Genel Kurul bir yılda bir Ekim ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında , yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine OLAĞANÜSTÜ olarak toplanır.Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteğine rağmen , yönetim kurul bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine Mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL'u toplantıya çağırmakla görevlendirir. Gündemde ancak olağanüstü toplantıyı gerektiren konular yer alır.

 

TOPLANTIYA ÇAĞRI :                                                         »

 

Genel Kurul ; Yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tesbit eden liste üzerinden yapılır.

 

Genel Kurul'a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir, İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre bir haftadan az olamaz.

 

Aynı zamanda genel kurulun yapılacağı konusu, ilan metnine genel kurula katılacak üyelerin listelerinin eklenmesi suretiyle mahallin en büyük mülki amirine en az onbeş gün önce bildirilir.

 

Toplantı herhangi bir nedenle geri bırakılırsa durum, ilanın yapıldığı gazete ile üyelere duyurulur. Bu ilanda geri bırakılma nedenleri gösterilir. Nedeni ne olursa olsun geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde genel kurulun yapılması zorunludur.

 

Genel Kurul toplantısı bir kezden fazla geri bırakılmaz.

 

TOPLANTI YETER SAYISI :                                                 »

 

Genel Kurul; genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

 

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ ŞEKLİ                                       »

 

Dernek genel kuru toplantıları, ilanda belirtilen mahallin en yüksek mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

 

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır.

 

Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

 

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

 

Açılış sonrası, genel kurul yönetecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip seçilir.

 

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

 

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yeni yönetim kuruluna verilir.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :                  »

 

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onde birinin görüşülmesini istediği konuların gündeme eklenmesi zorunludur.

 

MADDE 12 : YÖNETİM KURULU                                        »

 

Genel kurulca bir yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Dernek amaçlarının gerçekleşmesi genel kurul karalarının yerine getirilmesi ve dernek işlerinin yürütülmesi ile görevli temsil, karar ve yürütme organıdır.

 

GÖREV VE YETKİLERİ :                                                       »

 

a.   Derneği temsil etmek

 

b.  Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak.

 

c.  Dernek genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

 

d.   Genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.

 

e.   Dernek şubelerinin açılması konusunda genel kurula öneri götürmek.

 

f.    Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

 

g.  Tüzüğün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

h.   Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenleri uyurmak gerekli olduğu hallerde onur kuruluna sevketmek, onur kurul kararlarını yerine getirmek.

 

ı.  Yönetim Kurul, Denetleme kurulunun senelik olağan raporunu üyelere bildirir.

 

Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahda, önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir sekreter, bir sayman seçer.

 

BAŞKAN : Toplantılarda yönetim kuruluna başkanlık eder, Oylamalarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde derneği temsil eder ve imza atar.

 

SEKRETER : Dernek kayıt ve yazışmalarını üstlenir. Başkanın olmadığı toplantılarda, yönetim kuruluna başkanlık eder.

 

SAYMAN : Dernek gelir ve giderlerini ve tüm mali işlemleri koordine etmek.

 

Asıl üyelerden boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu yedeklerinde çağrılmasına karşın üye tam sayısı yarıdan aşağı düşerse genel kurulun yönetim kurulunca ya da denetleme kurulunca toplantıya çağrılması zorunludur.

 

MADDE 13 : DENETLEME KURULU                                  »

 

Denetleme kurul, genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul üç ayda bir toplanarak denetleme sonuçlrını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

GÖREV VE YETKİLERİ :                                                       »

 

a.    Yönetim kurulunca genel kurul kararlarına uygun olarak gelir ve giderlerin yapılıp yapılmadığını,

 

b.  Genel kurulca alınan kararların yönetim kurulunca uygulanıp uygulanmadığını düzenleyeceği raporla saptar, genel kurula sunar.

 

c.    Görev süresi bir yıldır.

 

MADDE 14 : ONUR KURULU                                               »

 

Genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul gerekli olduğunda toplanarak, gerek  üyelerin başvuruları, gerek yönetim kurulunun istemlerini karara bağlar. Onur kurulunun vermiş olduğu kararları yönetim kurulu uygulamakla yükümlüdür. İlgilinin ve yönetim kurulunun onur kurul kararlarına karşı genel kurula itiraz hakları vardır. Onur kurul kararlarını oybirliği ile alır.

 

Görez süresi bir yıldır.

 

MADDE 15 : DERNEK ŞUBELER AÇABİLİR                   »

 

Yönetim kurulunun yetki verdiği üç kişi dernek mevzuatının zorunlu kıldığı koşullara uyarak mahallin en büyük mülki amirine başvurması ile açılır.

 

ŞUBE ORGANLARI :

 

a.    Şube genel kurulu

b.    Şube yönetim kurulu

c.    Denetçiden oluşur

 

Şube yönetim kurulları tüm çalışmaların tüzük, genel kurul ve genel yönetim kurulunun kararlarına uygun olarak yürütülür.

 

MADDE 16 : Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık ödendi miktarı 240.000 TL sıdır.

 

MADDE 17 : DERNEĞİN GELİRLERİ                                 »

 

a.  Üye ödentileri

 

b.  Dernekçe yapılan eğlance, konser, temsil gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

 

c.   Bağışlar - yardımlar

 

d. Dernek lokal - sandık ve benzeri birimleri  ile amacını gerçekleştirmek üzere edindiği taşınmazlardan elde ettiği gelirler.

 

Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır ve giderleri de belgelenir. Dip koçanlı ve belgeler saklanır.

 

MADDE 18 : TAŞINMAZ MAL EDİNME                            »

 

Dernek ikametgahı ile amaç ve çıkarları için gerekli olması koşuluyla taşınmaz mallara sahip olabilir. Taşınmaz mal edildikten, tescil işlemleri tamamlandıktan sonra durum üç ay içinde İçişleri Bakanlığı'na bildirilir.

 

MADDE 19 : TUTULACAK DEFTER VE KAYITLARI     »

 

a.    Üye Kayıt Defteri :                                                            

Dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.

 

b.    Karar Defteri :                                                                    

Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

 

c.    Gelen ve Giden Evrak Defteri :                                        

Tüm gelen ve giden evrak tarih ve sırayla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ile giden evrakların suretleri dosyalarında saklanır.

 

d.    Gelir ve Gider Defteri :                                                      

Dernek adına alınan tüm paraların, alındıların ve harcanan paraların verildikleri yerleri açık ve düzenli olarak gösterildiği defterdir.

 

e.    Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri :                        

Bütçe kesin hesap cetvelleri be bilanço bu deftere ilenir.

 

f.    Demirbaş Defteri :                                                             

Derneğe ait demirbaşların işlendiği defter.

 

MADDE 20 : DERNEĞİN FESHİ                                           »

 

Derneğin feshine dernek genel kurulu karar verir. Fesih kararı verilecek Genel Kurul'a kayıtlı üyelerin 2/3 'ünün katılma zorunluluğu vardır. Anılan çoğunluk sağlanmadığında yeniden toplantı kararı alınır. İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki karar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde o bölgenin en büyük mülki amire yazı ile bildirilir. Fesih sonrası derneğin mal varlığı, Genel Kurulca tespit edilecek herhangi bir hayır kurumuna devredilir. Dernekler yasasının ilgili maddeleri yerine getirilemediği zaman da dernek feshedilir.

 

MADDE 21 : TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ                                     »

 

Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce, değişiklik önerileri yazıl olarak üyeler bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için Genel Kurul'a katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu zorunludur.

 

MADDE 22 : GEÇİCİ MADDE                                               »

 

İlk Genel Kurul'a kadar kuruculara seçilmiş bulunan Geçici Yönetim kurulu çizelgesi aşağıda gösterilmiştir.

 

BAŞKAN : Nejat BİLGEN

BAŞKAN VEKİLİ : Suha Çilmi

SAYMAN : Metin Atasoy

GENEL SEKRETER : Haşim Güngör

ÜYE : Zeki Genç

 

MADDE 23 : Bu tüzükte belirlenmeyen konularda Dernekler Kanununa ve diğer ilgili mevzuata göre hareket edilir.

 

Haberler | Tarihçe | Tüzük | Üyeler | Aidatlar | Şehitlerimiz | Kişisel Bilgiler | Bize Ulaşın